شهيدمحمدرضا آئيني


اي امام عزيز! تو يار و ياور ما هستي، اگر صد بار هم كشته شوم و دوباره زنده شوم، باز هم جان‌نثار شما هستم و به شما افتخار مي‌كنم.

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 106