شهيداكبر ابراهيمي


دست از پيروي خط امام برنداريد؛ مگر نه اين است كه همين خط بود كه من و امثال من، شما و امثال شما را نجات داد و به اوج عظمت رسانيد.
مگر همين خط امامي‌ها را امروز قتل عام نمي‌كنند و مگر غير از خط امامي‌ها، كس ديگري را هم به شهادت مي‌رسانند و اين خود بهترين دليل است و حقانيت خط امام را نيز به اثبات مي‌رساند.
پس مواظب باشيد كه زمان، زمان پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌اله است و خوب، علي زمان خود را بشناسيد كه بايد بعد از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌اله، علي (ع) را ياري كرد نه گوشه‌نشيني!

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 76