شهيدنادر حاج هاشمي


اكنون حسين زمان، امام امت، احتياج به سربازاني از جان گذشته دارد و اميدوار هستم، اگر خداوند قبول نمايد، به عنوان يكي از سربازان اين پيرجماران در جبهه‌ها حضور داشته و با دشمن صهيونيستي كه تا به دندان مسلح است، بجنگم؛ هرچند از ناحيه‌ي دست و پا معلول هستم...

منبع: كتاب جلوه هاي نور