شهيدمراد حاصلي


راهي را كه انتخاب كرده‌ام با كمال رضايت خود و لبيك گفتن به نداي امام امت بوده و هيچ اجباري در كار نبوده است و از بازماندگان خود تقاضا دارم كه امام عزيز اين ابراهيم زمان را تنها نگذاريد و پشتيبان ولايت فقيه باشيد.
در برابر افرادي كه حرف‌هاي نسنجيده‌اي راجع به ولايت فقيه مي‌گويند و اهانت مي‌كنند، بي‌تفاوت نباشيد.

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 80