شهيداحمد حبيب اللهي


با خداي خويش عهد بسته‌ام كه تا خون در رگ دارم و جان در بدن دارم به نداي حسين‌گونه امام عزيزم، بت‌شكن تاريخ كه همان نداي هل من ناصر ينصرني است، لبيك بگويم و به اين عهد و پيمان وفادار خواهم ماند.

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 105