شهيدعلي رضا حجت دوست


اي خميني! اي فريادگر عصرها و نسل‌ها در طول تاريخ! اي جان جانان! و اي وجودم در نامت خلاصه شده، مرا از فيض دعايت محروم نكن.
اي كاش توانايي شناختن اماممان را داشتيم و قادر به فهم كلامش و درك جاذبه‌ي الهي‌اش بوديم! چرا كه در اين صورت مرگ چهره‌ي وحشتناك خود را به زيبايي شيريني مي‌داد كه نه با نظم و نه با نثر قادر به وصفش نبوديم.

منبع: كتاب جلوه هاي نور   -  صفحه: 82