شهيداحمد حجتي


هميشه سعي كنيد در خط ولايت فقيه گام برداريد و مثل شهيد رجايي؛ مقلد حقيقي و واقي امام باشيد و از انحراف به چپ و راست بپرهيزيد.

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 88