شهيدنورالله حجتي


اماما! لبيك بر ندايت گفتم و به جبهه روانه شدم، چرا كه امروز قيام پيامبر (ص) و حسين (ع) توسط روح خدا، خميني بزرگ رواج يافته است. قيامي كه چهره‌ي تاريخ را عوض كرده و مي‌رود تا ظلم را در جهان از بين ببرد. لذا وظيفه‌ي شرعي خود دانستم تا بر نداي «هل من ناصر ينصرني» حسين (ع) و فرزندش امام لبيك بگويم. آري مي‌‌خواهم راه حق را بپيمايم تا رستگار شوم.
در وجود امام عزيز دقت بيشتر ‌كنيد كه هرچه مي‌گويد يك دنيا ارزش دارد و قلب انسان را آرام مي‌كند و دشمنان اسلام را مي‌ترساند و سعي كنيد راه امام را با شناخت طي كنيد.

منبع: كتاب جلوه هاي نور