شهيدابوالقاسم حجتي


پيام‌هاي امام امت را از آن‌جا كه ولي فقيه است، گوش داده و دستورات آن را عمل كنيد و خداي ناكرده نگوييد، ديگر زمان گوش دادن به پيام‌هاي امام و رهبر گذشته. هرچه‌قدر هم كه كار داشته باشيد، مي‌توانيد يك‌بار هم كه شده پيام‌ها را گوش دهيد و ببينيد كه چه مي‌گويد و چه مسئوليتي در آن لحظه بر دوش شما مي‌گذارد كه بايد عمل كنيد و گرنه در روز قيامت مسئول هستيد.

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 76