شهيدحميدرضا حسني


«....اي امت، امام را از ياد نبريد كه هادي به سر منزل مقصود اوست، كه ناخداي كشتي طوفان‌زده به سوي فانوس عشق اوست....».

منبع: كتاب جلوه هاي نور