شهيدسياوش حسين پور


اوامر امام را مو به مو اجرا نماييد كه واژه‌ي سعادت در تك‌تك كلماتش تفسير شده است.

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 77