شهيدسيدمحسن حسيني


امام را تنها نگذاريد، ‌با امام حركت كنيد، و بدانيد هرگاه امام را تنها بگذاريد و خودسرانه حركت كنيد، آن روز عزاي مسلمين و جشن و خوشحالي كفار است.
فرمان ولايت فقيه را با جان و دل اطاعت كنيد.

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 87