شهيدسيدمحمد حسيني بهشتي


رهبر بزرگوارمان در عين آن‌كه امام است، پيشوا و نايب و امام اصلي نيز هست و اين مسئله خيلي معني دارد، يعني اوج رهبري و امامت همان انسان زبده‌ي تمام‌عيار است كه تجلي‌گاه اسلام مي‌باشد و همه‌ي ديگران را بايد با آن مقياس و معيار بسنجند.

منبع: كتاب جلوه هاي نور   -  صفحه: 37