شهيدسيدمحمدكاظم حسيني پور


در نمازهايتان امام را دعا كنيد. امام را مانند گوهري گرانبها در ميانتان نگه داريد و مواظب باشيد اين گوهر را از شما نربايند. سخنان رهبر را به گوش جان بشنويد و به آن عمل كنيد، چون سخن رهبر سخن امام زمان (عج) و ائمه اطهار (ع) و پيغمبر (ص) است و در نهايت سخن خداست.

منبع: كتاب جلوه هاي نور   -  صفحه: 84