شهيدحسين حسينيه فراهاني


اگر دست داشتم و دستم قطع نشده بود، دست‌هايم را از كفن بيرون بگذاريد، تا سيه‌دلان و ستم پيشگان بدانند كه با آغوشي باز به استقبال شهادت رفتم.
اگر دشمن زبون چشمم را از حدقه بيرون نياورده بود، چشمانم را باز بگذاريد، تا آن غداران و جلادان كه مي‌گويند: «پيروان خميني (ره) به استقبال شهادت نمي‌روند، بدانند كه پيروان خميني با روشني و بينايي كامل به سوي الله روانند...».

منبع: كتاب جلوه هاي نور