شهيدعلي رضا ابوطالبي


امام را دعا كنيد، رفتن ما مسئله‌اي نيست، اما امام بايد بماند، اين امامي كه ما را زنده كرد. ما مرده بوديم و در آن ظلمتكده دست و پا مي‌زديم، اين امام بود كه ما را از آن‌جا نجات داد و به ما روحي ديگر داد. قدر اين امام را بدانيد.

منبع: كتاب جلوه هاي نور