شهيدمحمد حيات بخش


مي‌روم تا به خائنين بفهمانم كه دينمان اسلام، كتابمان قرآن، معلممان حسين (ع)‌ و رهبرمان خميني (ره) است.
اي مردم، از فرمان‌هاي اين قلب مسلمانان جهان، اين چريك پير دنيا اطاعت و سخنانش را به جان خريداري كنيد و اي امام، از تو به يك اشارت، از ما به سر دويدن؛ به اسم پاكت قسم اگر فرمان دهي دشمن را با دست خالي با چنگ و دندان از وطنمان خواهيم راند.
اگر حرف بزني، تا قلب بغداد با پاي پياده خواهيم رفت و صدام را با دست بسته تحويل شما خواهيم داد.
اي امام، تو بگو با من تا آخرين قطره‌ي خوني كه در رگ، تا آخرين نفسي كه در بدن و تا آخرين فشنگي كه در اسلحه دارم، خواهم جنگيد. اي امام فرمان ده تا اسلام را در كشورهاي دنيا زنده كنيم، اي امام فرمان بده....

منبع: كتاب جلوه هاي نور   -  صفحه: 85