شهيدمحمد حيات بخش 2


اي امام! از تو به يك اشاره از ما به سر دويدن، به اسم پاكت قسم، اگر فرمان دهي، دشمن را با دست خالي با چنگ و دندان از وطنمان خواهيم راند.
اي امام تو بگو تا من تا آخرين قطره‌ي خوني كه در رگ، آخرين نفسي كه در بدن و تا آخرين فشنگي كه در اسلحه دارم، خواهم جنگيد.
اي امام! فرمان ده تا اسلام را در ديگر كشورهاي دنيا زنده كنيم.

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 79