شهيدحسن حيدري


شما را به خدا و 124 هزار پيامبر به امام زمان و فاطمه زهرا (س) قسم مي‌دهم، هرگز دست از خميني (ره)، اين حسين زمان و پيرجماران و اميد مستضعفان جهان برنداريد و لحظه‌اي او را رها نكنيد، كه ما شما را نخواهيم بخشيد....

منبع: كتاب جلوه هاي نور   -  صفحه: 86