شهيدعيسي خدري


خدايا:
شيريني عفو خودت را با شهادت به من بچشان. اي خداي من! اي پناه بي‌پناهان! اي گنج فقيران! اي فريادرس مظلومان!
به فرياد امام عزيز ما فرزند زهرا (س) حضرت روح‌الله برس.
اي خداي من!
اين انسان كامل و ابراهيم زمان را دشمن شاد مكن.

منبع: كتاب خنده بر خون