شهيدغلام رضا خوري


امام خميني (ره) مجموعه‌اي از معارف اسلامي است و در همه‌ي اين معارف الگو و اسوه است. چراغ هدايت است و كليد فتح. اگر دوست داريم كه درهاي خير و سعادت به رويمان باز شود، مي‌بايد به اين كليد دست يابيم. لازمه‌ي دست يافتن به امام، اطاعت امر اوست در همه‌ي موارد.
مردم! قدردان نعمت رهبري بودن، يعني مطيع رهبر بودن، يعني امر او را بر امر خود ترجيح دادن و يعني در گرو تمام اوامر او بودن.

منبع: كتاب جلوه هاي نور   -  صفحه: 89