شهيدعباس خوشياري


آرزويم اين بود كه روزي، امام بزرگوارمان را از نزديك ببنيم، ولي افسوس كه تاكنون اين افتخار نصيبم نشده است؛ شايد لياقت اين‌كه ديده‌ي من به جمال نوراني آن بزرگوار روشن گردد را نداشته‌ام. تنها خواسته‌ي من از امت شهيدپرور اين است كه قدر اين اسطوره‌ي ايمان و جهاد و مقاومت را بدانند.
شهيد عباس خوشياري

منبع: كتاب جلوه هاي نور