شهيدحسين داداش اوغلي اهمري


مي‌خواهم در اين دنياي كثيف كه هر لحظه خون بي‌گناهي به دست اربابان مزدوري چون كارتر و صدام يزيد و ديگران به زمين مي‌ريزد، در پي نوري الهي كه در جسمي به نام روح‌الله خميني به زمين ما تابيده است، با آغوش باز بروم.

منبع: كتاب جلوه هاي نور