شهيدجواد داغري


برداران و خواهران! پيروزي شما يعني پيروزي اسلام، وطن و ملت در گرو سه چيز است:
اول اعتقاد و ايمان راسخ به خدا و بندگي در برابر او و نفي تمام عبوديت‌هاست
دوم: در وحدت و يكپارچگي شما و پرهيز از تفرقه و نفاق كه خواست شياطين ضدانسانيت و بندگي خداست
سوم: در راه اطاعت بي‌چون و چرا از رهبري بيدار و تزلزل‌ناپذير ابراهيم گونه، موسي، عيسي، محمد و علي‌گونه‌ي زمان.

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 90