شهيدعلي دليريوسفي آذر


اي گلوله‌هاي كفار مرا دريابيد كه رهبرم فرمود، جوانانمان را فداي اسلام مي‌كنيم، اكنون كه فهميده‌ام چرا به دنيا آمده‌ام و براي چه و به كجا خواهم رفت، دلم مي‌خواهد كه هنگام رفتن با دست پر بروم نه با دست خالي.

منبع: كتاب امام از منظر شهيدان   -  صفحه: 59