شهيدجهانبخش دهقاني


«هدف امام را كه پياده كردن احكام قرآن است در اين سرزمين مقدس ادامه دهيد...».

منبع: كتاب جلوه هاي نور