شهيدعبدالمجيد دهقاني


....قلبم را بشكافيد كه در نقطه‌نقطه‌ي آن، عشق به الله و امام عزيز خميني را بيابيد. سلول به سلول بدنم فرياد برمي‌آورد كه خميني اسلام ناطق است.
در امام ذوب شويد و خط امام و ياران حقيقي امام را بشناسيد و سپس او را ياري كنيد. يار امام بايد ويژگي‌ها و خصلت‌هاي امام را داشته باشد.

منبع: كتاب جلوه هاي نور