شهيدصفر رحمتي


قدر رهبر و مولايمان را بدانيد. اويي كه هزار جان اگر داشتم فدايش مي‌كردم. او همان حسين زمان و نايب بر حق مهدي جان است.
سخن امام، عمل امام، جهت امام سرمشقتان باشد. در علم و عرفان از او درس بگيريد كه او منجي انسان‌هاي خفته است و اطاعت خدا و رسول است. اوست كه ما را از چاه‌هاي ظلمت به صراط نور هدايت كرد.

منبع: كتاب جلوه هاي نور