شهيدرضا رحمدل


من با امام خميني (ره) ميثاق بسته‌ام و به او وفا دارم، زيرا او به اسلام و قرآن وفادار است. اگر چندين بار مرا بكشيد و زنده‌ام بكنيد، دست از او نخواهم كشيد.

منبع: كتاب جلوه هاي نور