شهيديحيي رحيمي


من به نداي امام خويش لبيك گفتم و در اين راه هم‌چون حبيب بن مظاهر، محاسن سفيدم را با خون سرخ رنگين كردم. من شهيد شدم تا شما راه خويش را بهتر بشناسيد.
اي امت حزب‌الله، از من به عنوان يك شهيد بشنويد: آگاهانه دنبال اين امام حركت كنيد و مخلصانه جان خود را در طبق اخلاص بگذاريد.

منبع: ماهنامه سبزسرخ   -  صفحه: 4