شهيدآيت الله رضازاده


به‌ خدا، بهترين و برترين راه‌ها همانا جهاد در راه خداست. در اين راه كوشنده و پوينده باشيد، راهي كه من انتخاب كرده‌ام راه حقيقت و درستي است و از شما مي‌خواهم كه امام امت را و آن مجاهد كبير و عصاره‌ي حسين‌بن‌علي و رهبر انقلاب خميني بزرگ را ياري نماييد و او را تنها نگذاريد.

منبع: كتاب امام از منظر شهيدان   -  صفحه: 54