شهيداكبر رضايي


خدايا من فرمان تو را كه از حلقوم خميني كبير بيرون آمد به ديده‌ي جان خريدم و به جنگ با كفار مي‌روم تا دين محمد (ص)، جاويد و استوار و پاينده بماند.
خدايا خميني كبير، اين مرد تقوي و عمل را عمر طولاني عطا كن تا امت به پاخاسته‌ي ايران را رهبري كند و به ياري تو و ملت ايران، اسلام را به تمام جهاد صادر كند.

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 77