شهيدعلي محمد رنجبرپور


من يك آرزو داشتم و آن اين بود كه يك‌بار امام خميني (ره) را ببينم و دست و پاي او را ببوسم و صورت نوراني او را هم ببوسم.

منبع: كتاب جلوه هاي نور