شهيدبيوك روستا


در اول وصيت‌نامه‌ام مي‌خواهم به رهبر عزيزم از جبهه‌هاي جنوب اعلام كنم كه اي رهبرم و مرجعم نداي «هل من ناصر ينصرني» حسين‌گونه‌ات را شنيده‌ام و با آغوش باز استقبال كرده‌ام و در جبهه‌هاي مقدس جنوب حاضر شده‌ام و با تو اي رهبرم پيمان بستم و به او وفا دارم، زيرا كه به اسلام و قرآن وفادار هستي و اگر چندين بار مرا بكشند و زنده‌ام كنند، دست از دامن تو يعني از اسلام نخواهم كشيد.

منبع: كتاب امام از منظر شهيدان   -  صفحه: 96