شهيدعباس احمدي


به خدا در آخرت از شما سؤال مي‌شود كه از وجود اين رهبر چگونه استفاده كرديد؟
امام جايي را مي‌بيند كه ما نمي‌بينيم.

منبع: كتاب جلوه هاي نور