شهيدعلي رضا زماني


بسيجيان قلب امام هستند و قلب امام درياي بي‌كران است. شهيد علي‌رضا زماني

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 106