شهيدمحمدرضا سراجي


اي مردم و اي برادران! قدر امام عزيزمان را بدانيد، اين سيد پير و رشيد خدا را تنها مگذاريد و هميشه اين دعا را ذكر كنيد: «اللهم! حفظ الامام الخميني» اي عزيزان كاري مكنيد كه آن دنيا در پيش اين سيد روسياه باشيم و نتوانيم جوابش را بدهيم و به خدا سوگند كه امام مردي است كه زبان از وصف او قاصر است.
خدايا! خدايا! روحم را، جانم را، خونم را، هستي‌ام را هديه مي‌كنم؛ مي‌دهم در ازاي سلامتي رهبرم امام خميني (ره) كه جانم فدايش باد.

منبع: كتاب جلوه هاي نور   -  صفحه: 100