شهيدابوالفضل سقري ساز


شكر خدا را كه راه انبيا را با حجتي چون امام خميني (ره) به ما نشان داد و سپاس خدا را كه ما را در انتخاب اين راه ياري و توان داد.
هنگامي كه به انديشه‌هاي متعالي امام و آثار انقلاب اسلامي مي‌انديشم، مي‌گويم: «اي كاش هزاران جان داشتم و در راه اسلام مي‌‌دادم».

منبع: كتاب جلوه هاي نور   -  صفحه: 99