شهيدحسين كيانيان


مردم عزيز! زيباترين تعبير از وجود معظم امام را، شايد آقاي مشكيني فرمود كه: ديدن رخسار امام را به رؤيت بقية‌الله اميدوارتر مي‌كند و شائق‌تر مي‌سازد، اگر كه افضل عبادات انتظار فرج است، پس متدين‌ترين شما، مأموم‌ترين شماست به امام خميني (ره).

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 44