شهيدآيت ‌الله سيداسدلله مدني 2


امام هر فرماني بدهند بايد بدون چون و چرا از آن اطاعت كنيم، حتي اگر به ضرر جانمان هم تمام شود...
دينم به من مي‌گويد بايد امروز خودت را فراموش كني و خود را زير پاي اين مرد، يعني امام خميني (ره) بگذاري تا يك قدم بالا بيايد و به دنبال ايشان حركت كني.

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 17