80 شغل

من يك بار مشاغل ايادي را كنترل كردم، به 80 شغل رسيد. به محمدرضا گزارش دادم. محمدرضا در حضور من به او گفت كه: « 80 شغل را براي چه مي‌خواهي؟ »
ايادي به شوخي جواب داد: مي‌خواهم مشاغلم را به 100 برسانم.
اين نمونه‌ي كوچكي است از شيوه‌ي حكومت محمدرضا! در دوران هويدا ايادي تا توانست وزير بهايي وارد كابينه كرد و اين وزرا بدون اجازه‌ي او حق هيچ كاري نداشتند.

منبع: كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي