افراد دربار

از افراد مؤثري كه در يك دوره در خانواده‌ي محمدرضا نفوذ داشتند، [محمد] فاتحي شوهر فاطمه بود كه ارتشبد و فرمانده‌ي نيروي هوايي شد و در ارتش نفوذ و اقتدار فراوان يافت. پس از اين كه خلبان محمدرضا در يك سانحه‌ي هوايي از بين رفت، گيلانشاه فاتحي را، كه سرگرد بود، به جاي او به محمدرضا معرفي كرد.
اين فرد بسيار زود خود را به محمدرضا نزديك كرد و به ويژه اين كه ورزشكار نيز بود و با محمدرضا وجه اشتراك داشت. فاتحي در وقايع 25 مرداد و فرار محمدرضا، خلبان بود. او حدود 15 سال فرمانده‌ي نيروي هوايي بود و بالاخره در يك سانحه‌ي هوايي كشته شد.
راوي حسين فردوست

منبع: كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي صفحه‌ي 243