بليت بخت‌آزمايي

در زمينه‌ي مالي نيز كارهاي عجيب اشرف دست كمي از مسايل جنسي او نداشت. او به هيچ چيز بيش از مرد و پول علاقه نداشت و در اين راه تا بدان‌جا رفته بود كه علناً سر برادرش ( محمدرضا ) كلاه مي‌گذاشت.
اشرف رسماً پول مي‌گرفت و شغل مي‌داد؛ از وكالت تا وزارت و سفارت و هيچ ابايي نداشت.
يكي از منابع مهم درآمد اشرف بليت‌هاي بخت‌آزمايي بود كه ماهيانه 4_5 ميليون تومان حق و حساب مي‌گرفت. در اين مسئله من مدرك داشتم. به محمدرضا هم گزارش كردم و البته او طبق معمول اهميتي نداد.

منبع: كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي صفحه‌ي 236