فساد مالي

در دوران مسئوليتم، در بازرسي متوجه شدم كه اصولاً موارد سو استفاده و حيف و ميل نهايت ندارد.
در دوران 13 ساله‌ي نخست‌وزيري هويدا، همه مي‌چاپيدند و هويدا كاملاً نسبت به اين وضع بي‌تفاوت بود، در صورتي كه يكي از مهم‌ترين وظايف رييس دولت، جلوگيري از فساد و حيف و ميل اموال دولتي است. در هيچ زماني به اندازه‌ي دوران هويدا فساد گسترده نبود و او چون جلب رضايت محمدرضا را مي‌طلبيد، نمي‌خواست كسي و در نهايت محمدرضا را از خود ناراضي كند و به همين دليل نيز صدارت او طولاني شد.
از سال 1350 تا سال 1357 تنها در بازرسي ( قسمت تحقيق آن ) 3750 پرونده‌ي سو استفاده‌ي كلان تشكيل شد كه عموماً به دادگستري ارجاع گرديد. همه‌ي پرونده‌ها طبق دستور شفاهي نخست‌وزير به وزير دادگستري، بايگاني مي‌شد و محمدرضا نيز اهميتي به اين امر نمي‌داد و از نظر او بي‌ايراد بود...

منبع: كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي صفحه‌ي 266