قمارباز

اشرف يك قمارباز حرفه‌اي در حد اعلا بود و قماربازهاي حرفه‌اي را جمع مي‌كرد و وارد محفل خصوصي محمدرضا مي‌نمود. اشرف قاچاقچي بين‌المللي بود و به طور مسجّل عضو مافياي آمريكاست.
اشرف زني است كه در هر زمينه در حدّ اعلاي افراط و گستاخي است و مي‌توانم او را به حق فاسدترين زن جهان بنامم.
در تاريخ زنان فاسد جهان، مشابه اشرف يا نيست يا نادر است؛ معتاد، قاچاقچي مواد مخدر، عضو مافياي آمريكا، بيمار جنسي و زني كه به قول خودش اگر هر شب يك مرد تازه نبيند، خوابش نمي‌برد.
راوي: حسين فردوست

منبع: كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي صفحه‌ي 238