53 سال عصر پهلوي به روايت دربار

تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي (از مرجعيت امام خميني تا تبعيد)

تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي ( 1342_1340) جلد دوم

تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي از مهاجرت امام خميني به پاريس تا پيروزي

تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي جلد2 (امام خميني در تبعيد)

تاريخ شفاهي سازمان مهدويون

تاريخ شفاهي قيام هفده شهريور 1357

تاريخ شفاهي هيات هاي مؤتلفه اسلامي

خاطرات مرحوم حاج احمد شهاب

دولت بختيار و تحولات انقلاب اسلامي

دهه سرنوشت ساز (22_12بهمن57)

شكنجه در رژيم شاه

مدارس اسلامي در دوره پهلوي دوم

نقش زنان در نهضت امام خميني(ره)

همگام با مردم درانقلاب اسلامي جلد اول (تا سقوط خدايگان)

همگام با مردم در انقلاب اسلامي 3